OBCHODNÍ PODMÍNKY SPORTnaMAX

Provozovaným neziskovou společností MAXIMUS z.s., Spojovací 210, 252 45  Dolní Břežany – Zálepy, IČO/DIČ: CZ01462598

Tyto Obchodní podmínky stanoví zásady provozu a užívání portálu www.SPORTnaMAX.cz (dále jen „Portál“) pro Autory projektů zveřejněných na Webových stránkách a zásady užívání služeb poskytovaných společností Maximus z.s. prostřednictvím portálu (dále jen „Služby“).

Vstupem, užíváním, prohlížením, přenosem nebo uložením Webových stránek, nebo kterékoli ze služeb společnosti Maximus z.s., především pak založením fundraisingového profilu potvrzujete, že jste si tyto Obchodní podmínky přečetli a souhlasíte a zavazujete se tyto Obchodní podmínky dodržovat.

Nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek jsou Zásady ochrany osobních údajů. Společnost Maximus z.s. si vyhrazuje právo dle svého vlastního uvážení změnit nebo nahradit kteroukoli z podmínek, nebo kdykoli změnit, pozastavit nebo ukončit Službu (zejména dostupnost jakékoli funkce nebo obsahu), uveřejněním těchto změn na portálu nebo v e-mailovém oznámení zaslaném Uživatelům.

Registrace

Podmínkou užívání určitých Služeb ze strany Provozovatele je registrace Uživatele u Provozovatele a volba hesla. Uživatelé jsou povinni poskytnout Provozovateli přesné a úplné registrační údaje a tyto údaje pravidelně aktualizovat. Společnost Maximus z.s. si vyhrazuje právo zamítnout registraci Uživatele nebo ji zrušit, dle svého výlučného uvážení.

Autoři projektů – získávání peněz od donátorů

SPORTnaMAX je online systém a platforma, v rámci které lze získat financování pro sportovní aktivity. Provozovatel umožňuje Autorům projektu, kteří vytvoří své projekty, aby získali finanční prostředky od jiných Uživatelů (Donátorů). Provozovatel je zprostředkovatelem vztahu mezi Autory projektů a Donátory. Provozovatel umožňuje Autorům projektu prezentovat své Projekty na Webových stránkách.

Provozovatel neodpovídá za žádnou škodu nebo ztrátu utrpěnou v důsledku interakcí mezi Donátorem, třetími osobami a Autory projektů, ani za aktivity Autorů projektů, záruky nebo prohlášení související se seznamy projektů na Webových stránkách Provozovatele.

Provozovatel má právo kdykoliv Projekt zrušit.

Poplatky a platby společnosti Maximus z.s.

Registrace a vedení účtu je zdarma. Společnosti Maximus z.s. náleží odměna z každého daru, který bude jakémukoliv fundraisingovému účtu poskytnut a připsán. Odměna je ve výši 7% pro Maximus z.s. a 1% na účet pro handicapované sportovce, vedeného společností Maximus z.s.

Potvrzení o poskytnutí daru pro daňové účely

Při uhrazení daru pomocí platební brány (okamžité připsání prostředků) bude donátorovi automaticky vystaveno potvrzení o poskytnutí daru a zasláno elektronicky na poskytnutý e-mail.

Při uhrazení daru prostřednictvím standardního bankovního převodu či v hotovosti bude potvrzení o daru poskytnuto v termínu 1. týdne od zaplacení prostředků.

Čerpání vybraných finančních prostředků

Finanční prostředky se mohou začít čerpat okamžitě, i před nasbíráním celkové cílové částky. Prostředky budou vypláceny Autorům projektů na bankovní účet uvedený v profilu. Čerpání bude provedeno na základě doložení faktur či pokladních dokladů výhradně za: sportovní služby či zboží, cestovné na sportovní akce (bus, vlak, letenka), rehabilitace či sportovní fyzioterapii, prevence (masáže, wellness). Doklady musí odpovídat daňovým zákonům ČR. Pokladní doklady do 10.000,- Kč mohou být bez identifikačních údajů Provozovatele, doklady nad 10.000,- Kč či faktury musí obsahovat následující informace: Maximus z.s., Spojovací 210, 252 45  Dolní Břežany: IČO: 01462598, DIČ: CZ01462598. Doklady mohou obsahovat jméno Autora projektu, ale bez jeho soukromé adresy.

Autor projektu může zažádat:
1. o proplacení sportovních výdajů, které už sám zaplatil – platba na účet autora projektu
2. o zaplacení faktury za sportovní služby/zboží – platba přímo poskytovateli služby.
O uhrazené částky se sníží stav konta Autora projektu na portálu.

Platby budou probíhat z transparentního účtu.

Prohlášení Provozovatele

Provozovatel nenese odpovědnost za Autorem projektu zveřejněný popis Projektu. Provozovatel si vyhrazuje právo na odstranění či změnu popisu Projektu, dozví-li se o tom, že byla zveřejněním Projektu porušena jakákoli práva třetích osob týkající se zejména práva autorského.

Užíváním Webových stránek nebo Služeb Provozovatele souhlasí Uživatel s tím, že Služba obsahuje obsah zvláště poskytnutý společností Maximus z.s., případně jejími partnery, a že tento obsah je ve výlučném vlastnictví společnosti Maximus z.s., případně jejích partnerů a je chráněn autorskými právy, ochrannými známkami, servisními značkami, patenty, obchodními tajemstvími nebo jinými zákonem chráněnými právy a právními předpisy.

Uživatel nesmí (přímo ani nepřímo) činit následující:

 • prodávat, licencovat, půjčovat, pronajímat nebo jinak užívat nebo využívat jakýkoli Obsah pro komerční účely nebo jakýmkoli způsobem, který porušuje práva kterékoli třetí osoby;
 • dešifrovat, dekompilovat, demontovat, znovu vytvářet nebo se jinak pokoušet získat jakýkoli zdrojový kód nebo hlavní myšlenky nebo algoritmy kterékoli části Služby;
 • modifikovat, překládat nebo jinak vytvářet odvozená díla z kterékoli části Služby;
 • kopírovat, půjčovat, pronajímat, distribuovat nebo jinak převádět jakákoli práva, která získá na základě těchto Obchodních podmínek.

Práva duševního vlastnictví Uživatelů

Služba může poskytnout Oprávněným uživatelům možnost přidávat, vytvářet, nahrávat (upload), předkládat, distribuovat, shromažďovat nebo uveřejňovat (dále rovněž „předkládat“) obsah, videa, audioklipy, písemné komentáře z fór, data, texty, fotografie, software, skripty, grafiku nebo jiné informace na Webové stránky (dále společně jen jako „Uživatelské příspěvky“).

Provozovatel neschvaluje ani žádným způsobem nekontroluje jakékoli Uživatelské příspěvky. Provozovatel se nemůže zaručit za hodnověrnost jakýchkoli údajů, které o sobě poskytnou Uživatelé.

Uživatel potvrzuje, že jeho přístup k veškerým Uživatelským příspěvkům za použití Služby je na jeho vlastní riziko, přičemž nesete výlučnou odpovědnost za jakoukoli škodu nebo ztrátu, kterou tím způsobí kterékoli osobě. Provozovatel nezaručuje, že kterýkoli Uživatelský příspěvek bude uveřejněn na Webových stránkách nebo prostřednictvím Služby. Provozovatel není povinen monitorovat Uživatelské příspěvky.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli blokovat, odstranit, editovat nebo modifikovat jakékoli Uživatelské příspěvky z Webových stránek nebo Služby, bez předchozího oznámení a zdůvodnění (zejména po obdržení reklamací nebo obvinění od třetích osob nebo příslušných orgánů týkajících se těchto Uživatelských příspěvků, nebo pokud má Provozovatel podezření, že Uživatel porušil Obchodní podmínky), nebo bez jakéhokoli důvodu.

Zakázané jednání

Podmínkou užívání Služby je, že se Uživatel zaváže, že nebude Službu užívat pro žádný účel, který tyto Obchodní podmínky zakazují. Služba (zejména jakýkoli Obsah nebo Uživatelský příspěvek) je poskytována pouze pro omezené osobní nekomerční užívání (pokud Obchodní podmínky nepovolují něco jiného).

Uživatel nesmí provádět, bez omezení (přímo ani nepřímo), kteroukoli z následujících aktivit:

a) přijmout jakékoli opatření nebo nahrávat, načítat, uveřejňovat, předkládat ani jinak distribuovat nebo umožnit distribuci jakéhokoli obsahu prostřednictvím Služby, zejména jakýchkoli Uživatelských příspěvků, které:

 • jsou nesprávné, zavádějící, nepravdivé nebo nepřesné;
 • jsou nezákonné, výhružné, obtěžující, hanlivé, klamné, podvodné, zasahující do soukromí jiných osob, protiprávní, obscénní, urážlivé nebo vulgární;
 • porušují jakýkoli patent, ochrannou známku, obchodní tajemství, autorské právo, právo na publicitu nebo jiné právo kterékoli jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo porušují jakýkoli zákon nebo smluvní povinnost;
 • představují nevyžádaný nebo neschválený reklamní nebo propagační materiál nebo jakýkoli reklamní e-mail (junk mail), spam nebo řetězový dopis; nebo
 • obsahují softwarové viry nebo jakékoli jiné počítačové kódy, soubory nebo programy, jejichž cílem je narušení, poškození, omezení nebo zasahování do řádného fungování jakéhokoli softwaru, hardwaru nebo telekomunikačního zařízení, nebo poškození nebo získání neoprávněného přístupu k jakémukoli systému, datům, heslu nebo jiným informacím společnosti Maximus z.s. nebo kterékoli třetí osoby.

b) přijmout jakékoli opatření, které představuje nebo může představovat (dle rozhodnutí na základě výlučného uvážení Provozovatele) nepřiměřené nebo neúměrně vysoké zatížení infrastruktury Provozovatele;

c) zasahovat nebo se pokoušet zasahovat do řádného fungování Služby nebo jakýchkoli aktivit prováděných v rámci Služby;

d) obcházet jakákoli opatření, která Provozovatel může použít za účelem prevence nebo omezení přístupu ke Službě (nebo jiným účtům, počítačovým systémům nebo sítím připojeným ke Službě);

g) používat manuál nebo automatizovaný software, zařízení nebo jiné postupy k nabourání se (crawl) nebo zamoření (spider)  jakékoli stránky Webových stránek.

Uživatel je plně zodpovědný za to, že převodem finančních prostředků v rámci Projektu nedochází k legalizaci výnosů z jakékoliv trestné činnosti a prostředky v Projektu užité nejsou určeny k financování terorismu, teroristických činů nebo teroristických organizací.

Zdroje a webové stránky třetích osob

Služba umožňuje Uživatelům připojit se k jiným webovým stránkám nebo zdrojům na Internetu, jež nejsou pod kontrolou Provozovatele, přičemž tyto jiné webové stránky nebo zdroje mohou obsahovat odkazy na Webové stránky. Pokud Uživatel vstupuje na webové stránky třetích osob, činí tak na vlastní riziko. Užíváním Webových stránek a Služby Uživatel potvrzuje a souhlasí, že Provozovatel neodpovídá za zboží, služby, obsah, funkce, přesnost, zákonnost, vhodnost nebo jakýkoli jiný aspekt těchto webových stránek nebo zdrojů třetích osob (dále jen Zdroje třetích osob“). Zahrnutí jakéhokoli takového odkazu neznamená schválení ani přidružení Provozovatele k jakýmkoli Zdrojům třetích osob. Dále tímto Uživatel potvrzuje a souhlasí, že Provozovatel neodpovídá přímo ani nepřímo za jakoukoli škodu nebo ztrátu způsobenou nebo údajně způsobenou nebo související s užíváním jakýchkoli Zdrojů třetích osob Uživatelem.

Ukončení přístupu

Provozovatel může kdykoli ukončit přístup Uživatele ke Službě nebo jakékoli její části, s uvedením důvodu nebo bez uvedení důvodu, s oznámením nebo bez oznámení, s okamžitou účinností, což může vést k zabavení a zničení veškerých informací týkajících se Uživatelova účtu. Pokud si Uživatel přeje ukončit svůj účet, může tak učinit splněním pokynů uvedených na Webových stránkách. Jakékoli poplatky uhrazené na základě této Smlouvy jsou nevratné. Veškerá ustanovení Obchodních podmínek, jež ze své povahy mají přetrvat i po ukončení účtu, platí i po ukončení účtu, zejména ustanovení týkající se duševního vlastnictví a omezení odpovědnosti.

Omezení odpovědnosti Provozovatele

Uživatel tímto dále potvrzuje, že Provozovatel nemá žádnou kontrolu ani žádnou povinnost přijmout jakékoli opatření ohledně toho, (i) jací uživatelé získají přístup na Webové stránky, (ii) k jakému Obsahu nebo Uživatelským příspěvkům má Uživatel přístup prostřednictvím Webových stránek, (iii) jaké dopady na Uživatele může mít tento Obsah nebo Uživatelské příspěvky; (iv) jak má Uživatel vykládat nebo používat Obsah nebo Uživatelské příspěvky; nebo (v) jaká opatření může přijmout, bude-li Uživateli zpřístupněn Obsah nebo Uživatelské příspěvky.

Provozovatel je zproštěn veškeré odpovědnosti za Uživatelovo získání nebo nezískání Obsahu nebo Uživatelských příspěvků prostřednictvím Služby. Webové stránky mohou obsahovat nebo odkazovat na webové stránky obsahující informace, které někteří lidé mohou považovat za urážlivé nebo nevhodné. Provozovatel nečiní žádné prohlášení ohledně jakéhokoli Obsahu nebo Uživatelských příspěvků obsažených na Webových stránkách nebo zpřístupněných prostřednictvím těchto Webových stránek. Provozovatel neodpovídá za přesnost, dodržování autorských práv, zákonnost ani decentnost materiálů obsažených nebo zpřístupněných prostřednictvím Webových stránek nebo Služby.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost z hlediska zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a není povinen zjišťovat původ finančních prostředků použitých v rámci Projektu. Odpovědnost za dodržování příslušných předpisů v souvislosti s legalizací výnosů z trestné činnosti nese výhradně Uživatel.

Souhlas s elektronickým oznámením

Používáním Služby vyjadřuje Uživatel svůj souhlas s přijímáním veškerých elektronických sdělení od společnosti Maximus z.s., zejména oznámení, smluv, právně požadovaných oznámení (disclosures) nebo jiných informací souvisejících se Službou (dále společně jen jako „Oznámení“). Maximus z.s. může poskytnout tato elektronická Oznámení jejich uveřejněním na Webových stránkách. Pokud si Uživatel přeje zrušit svůj souhlas s elektronickým přijímáním Oznámení, musí tuto informaci zaslat prostřednictvím emailu Provozovateli.

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

V souladu s ustanovením § 14 a násl. zákona č. 634/1992 Sb. v platném znění, o ochraně spotřebitele, tímto Provozovatel informuje spotřebitele, že subjekty řešení mimosoudních sporů jsou:

 • Obecným subjektem pro řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz.
 • Subjektem pro řešení sporů v oblasti finančních služeb je Finanční arbitr, Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, www.finarbitr.cz.
 • Subjektem pro řešení sporů v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb je Český telekomunikační úřad, Sokolovská 219, 190 00 Praha 9, www.ctu.cz.

Závěrečná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky představují úplnou dohodu mezi Uživateli (zejména Autory projektů) a společností Maximus z.s. týkající se Služeb a užívání Webových stránek, a nahrazují veškerá předchozí nebo současná sdělení a návrhy (ať již ústní, písemné nebo elektronické) mezi Uživatelem a společností Maximus z.s.

Pokud je kterékoli ustanovení těchto Obchodních podmínek považováno za nevymahatelné nebo neplatné, toto ustanovení bude vyloučeno nebo omezeno na minimální nezbytný rozsah a nemá vliv na platnost nebo vymahatelnost ostatních oddělitelných ustanovení Obchodních podmínek.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit tyto Obchodní podmínky, jakož i Zásady ochrany osobních údajů, a to bez udání důvodu. O případných změnách budou Uživatelé Webových stránek a Služeb, informováni prostřednictvím zveřejnění oznámení ne Webových stránkách anebo zasláním oznámení prostřednictvím emailu. Znění nových Obchodních podmínek či Zásad ochrany osobních údajů je účinné ode dne jejich uveřejnění na Webových stránkách Provozovatele, není-li Provozovatelem stanoveno jinak.

Obchodní podmínky a veškeré právní vztahy z těchto Obchodních podmínek vyplývající se řídí českým právem.

Tel. číslo eshopu: 603 228 838

Obchodní podmínky Maximus z.s.

Datum účinnosti: 01.04.2017